راه‌اندازي شبكه‌ي ملي آزمايشگاهي سازمان غذا و دارو

در راستاي طرح تحول نظام سلامت، سازمان غذا و دارو با ماموريت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به راه‌اندازي و عملياتي‌سازي شبكه‌ي ملي آزمايشگاهي و استقرار سيستم مديريت اطلاعات آزمايشگاه‌ها در كشور نموده است.
بدين منظور و براي تعريف آزمايشگاه ها و نيز نمونه برداران داخلي مربوط به اين وزارت خانه، با تاكيد رياست محترم سازمان غذا و دارو، كليه آزمايشگاهها مي بايست ليست واحد هاي نمونه بردار كه به طور مستقيم با آنان در ارتباط هستند را جهت ايجاد مقدمات لازم براي امكان ورود به سامانه ، به آزمايشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ارسال نمايند.
پس از ايجاد نام هاي كاربري و كلمه عبور و ابلاغ به نمونه برداران ، امكان ثبت درخواست ها براي ارسال به آزمايشگاه مربوطه فراهم آمده است.
بديهي است پس از دريافت نام كاربري و كلمه عبور، واحدهاي محترم نمونه بردار مي بايست كليه درخواست هاي آزمون خود را از اين طريق به آزمايشگاه ارسال نمايند .

جستجوی محصول